Produktion är inte bara teknik

Kan produktionen baseras på ett samspel mellan teknik och arbete når utvecklingskraften, produktiviteten och konkurrensförmågan helt nya nivåer. Vår uppgift är att tillföra kompetens, erfarenhet, lösningar och väl beprövade metoder för att effektivisera organisations- och produktionsutvecklingen.

En effektiv, långsiktigt hållbar och konkurrenskraftig produktion är en förutsättning för industrins utveckling. Vare sig det handlar om investeringar i nya processteg, volymökning eller effektivare utnyttjande av befintlig anläggning kan vi anvisa en väg.

Uppgiften

Vår uppgift är att tillföra kompetens, erfarenhet, lösningar och väl beprövade metoder för att effektivisera organisations- och produktionsutvecklingen.

En effektiv, långsiktigt hållbar och konkurrenskraftig produktion är en förutsättning för industrins utveckling. Vare sig det handlar om investeringar i nya processteg, volymökning eller effektivare utnyttjande av befintlig anläggning kan vi anvisa en väg.

Produktionsutveckling

För att nå en långsiktigt effektiv produktion krävs ett väl fungerande samspel mellan teknik och arbete. Mellan layout, produktionsutrustning och de människor som har till uppgift att styra och säkerställa drifttillgängligheten i anläggningen. Vi kallar denna strategi för produktionsutveckling “Arbete för effektiv produktion”.

En väl fungerande organisation med kompetenta och engagerade medarbetare är en förutsättning för framgång. Ifas metoder och angreppssätt skapar engagemang och lägger grunden för kreativa lösningar. Lösningarna är ofta kundunika och anpassade till de förutsättningar och utmaningar som företaget står inför.

Metoden

En förändring måste bygga på engagemang. Därför utgår våra metoder från att kundorganisationen deltar aktivt i probleminventering, analys, idé- och utvecklingsarbete samt i genomförandet. 
Så säkras kvaliteten i lösningarna och effektiviteten i förändringsarbetet.

Uppdragen förutsätter unika metoder för utveckling och genomförande. Metodiken är ett resultat av Ifas långa erfarenhet av förändringsprojekt inom industrin och bakgrund i arbetslivsforskningen.

Effektivt arbete i processindustrin

boken Effektivt arbete i processindustrin – Hur man gör. Från strategi till genomförande summerar Gunnar Broms och Pär Lindahl sina erfarenheter av utveckling av industriell produktion.

Här fördjupas resonemangen om hur teknik och arbete kan utvecklas hand i hand. Med praktiska exempel beskrivs hur processindustrin på så sätt kan säkerställa sin konkurrensförmåga över tiden.

Boken har producerats med stöd av Vinnova – Verket för innovationssystem, men är nu slut på förlaget. Boken kan laddas ned i pdf-format.