Processindustri

Ifa har sedan 1988 genomfört ett stort antal uppdrag som gett konkreta effekter inom processindustrin såväl i Sverige som internationellt.

Några har gällt övergripande utvecklingsplaner där nyskapande tekniska och organisatoriska förändringar säkerställt företagets konkurrensförmåga. Andra har omfattat utveckling av nya arbetssätt, förändrade arbetsplatser eller en helt ny arbetsplatsstruktur. Uppdragen har spänt från strategiarbetet på ledningsnivå till det praktiska genomförandet på arbetsplatsnivå.

Driftcentraler

Driftcentralkonceptet är Ifas modell som ger nya förutsättningar att förena ny teknik med ett arbetssätt där team med olika kompetenser har ett helhetsansvar för en process.

Med driftcentralen skapas funktionella och väl anpassade gränssnitt mellan produktionspersonal och produktionsprocess. Arbetsplatsen kan därmed ses som en fysisk del av arbetsorganisationen, där samarbetet mellan olika delar som t ex kontrollrumsarbetet, underhåll, lab, planering stöttas av arbetsplatsernas placering och utformning.